Adatvédelmi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Csatlós Eszter e.v.

Székhely: 1078 Budapest, Marek József u. 4. 2/41.

Központi telefonszám: + 36 30 492 8156

email: pikkpakk@taskarendezo.hu

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalon végzett adatkezelési műveletekre vonatkozó alapvető szabályokat, információkat rögzíti:

www.taskarendezo.hu

Adatkezelő nem vesz igénybe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 37. cikkében meghatározottak alapján adatvédelmi tisztviselőt.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy az érintett tudj mi számít személyes adatnak. Személyes
adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján
azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved,
telefonszámod, születési dátumod is.
A jogszabályok konkrét normaszövegének felesleges duplikációját elkerülendő jelen adatkezelési
tájékoztató a fenti kivételtől eltekintve nem rögzíti az adatkezelésre vonatkozó alapvető fogalmakat.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak, megnevezések megfelelnek az általános
adatvédelmi rendeletben és a és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 1. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározottaknak.

ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A jelenleg elérhető hardver és szoftver megoldások közül adatkezelő az adatkezelési műveletek során
figyelembe véve az összes tényezőt azokat a megoldásokat alkalmazza, amelyek a technika jelenlegi
állása szerint teljeskörű védelmet nyújtanak a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésétől, azok
megváltoztatásától, továbbítástól, nyilvánosságra hozatalától, törlésétől illetve a megsemmisítésétől.
A kezelt adatok csak az adatkezelő egy személyben ismerheti meg. A biztonság érdekében többek
között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet, egyes esetekben pedig
titkosítást is alkalmazunk.

ÉRINTETT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Fontos számomra, hogy megfelelően tájékoztassalak az általunk kezelt személyes adataidról, illetve
hogy az ezzel kapcsolatos jogaidat megfelelően tudd gyakorolni. Az alábbiakban összeszedtük, hogy
az adatkezelésünkkel kapcsolatban milyen jogok illetnek meg téged.

 1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
  Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra
  vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van,
  akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz
  hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok
  kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.
 2. Helyesbítés joga
  Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük.
  Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.
 3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre
  késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak:
  a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
  nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre
  korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:
  a) Mint érintett vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizd a személyes adatok
  pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és mint érintett ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok
  felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te, mint
  érintett igényled azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
  d) mint érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
  tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
  megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos
  indokaiddal, érdekeddel szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük.

 1. Adathordozhatósághoz való jog
  Amennyiben általunk végzett adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
  automatizált módon történik jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is,
  hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.
  Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.
 2. Tiltakozáshoz való jog
  Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes
  adataid kezelése ellen, ha az adatkezelés például a mi vagy harmadik személy jogos érdekén alapul.
  Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az
  adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően
  kiszolgálni.
 3. Visszavonás joga
  Természetesen jogosult vagy arra, hogy – amennyiben az adatkezelésünk hozzájáruláson alapul –
  hozzájárulásodat bármikor visszavond.

AZ ADATKEZELŐNÉL MEGVALÓSULÓ SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI
MŰVELETEK

 1. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés
  Érintettek köre: A webshopban megrendelést feladó természetes személyek
Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja
Vásárló teljes neve, vezeték- és keresztnév
(kivéve ha nem természetes személy)
Vásárló azonosításához, szabályszerű számla
kiállításához
E-mail cím Kapcsolattartás, vásárlás, megrendelés
visszaigazolása
TelefonszámHatékony, gyors egyeztetéshez megrendeléssel
kapcsolatban
Számlázási név és cím (kivéve, ha nem
természetes személy)
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá az
adásvételi szerződés szerződésszerű teljesítése,
a szerződésből eredő követelések
érvényesítése.
Szállítási név és cím Amennyiben hozzájárult a vásárházhoz szállítás
A vásárlás/regisztráció időpontja A megrendelés véglegesítéséhez szükséges

Adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása
Adatok tárolásának módja: Elektronikusan a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren.
A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • a szerződés megrendelés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. §-a alapján a megrendelés
  időpontjától számított 5 évig;
 • hozzájárulás visszavonásáig;
 • ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve
  szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat csak az adatkezelő kezeli. Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó
az általa biztosított tárhelyen tárolja, de adatfeldolgozó a személyes adatokhoz nem fér hozzá. A
szállítási nevet és címet adatkezelő átadja annak az adatfeldolgozónak, amely a terméket a vevőnek a
vevő által megadott helyre eljuttatja.
Adat szolgáltatás elmaradásának következménye: Amennyiben nem szolgáltatsz adatot a fentiek
szerint, úgy megrendelésedet nem tudjuk teljesíteni.

 1. Kapcsolatfelvétel
  Érintettek köre: Közösségi oldalon, honlapon keresztül, e-mailen keresztül üzenetet küldő
  természetes személyek

Kezelt személyes adatok köreAdatkezelés célja
Üzenetet küldő által megadott névÜzenetet küldő azonosításához szükséges
Közösségi oldalon megadott név, Üzenet tartalmának megválaszolásához
szükséges
E-mail címA küldött üzenet megválaszolásához szükséges,
amennyiben az üzenet nem közösségi oldalon
keresztül érkezett.
Üzenet tartalma (amennyiben az személyes
adatot, pl. méretet tartalmaz)
A válaszadáshoz szükséges az üzenet
tartalmának feldolgozása

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatok tárolásának módja: Elektronikusan a tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren.
A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • Az üzenet megválaszolásához szükséges ideig, kivétel, ha az érintett kifejezetten kéri, hogy
  adatkezelő az üzenetet a válaszadás után ne törölje. Ebben az esetben adatkezelő az
  üzenetet tárolja, de legfeljebb 6 hónapig. 6 hónap után adatkezelő újból felhívja a figyelmét
  az érintettnek, hogy kifejezett hozzájárulása kérése hiányában törli az üzenetet. Adatkezelő
  ezt a protokollt újabb 6 hónaponként megismétli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat csak az adatkezelő kezeli. Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó
az általa biztosított tárhelyen tárolja, de adatfeldolgozó a személyes adatokhoz nem fér hozzá.


Adat szolgáltatás elmaradásának következménye: Amennyiben nem szolgáltatsz adatot a fentiek
szerint, úgy nem tudunk neked üzenetet küldeni, így nem tudjuk veled a kapcsolatot felvenni.

3. süti kezelés a honlapon
Mi az a süti, más néven „cookie”?
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A
sütit egy weboldal felhasználhatja arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói
élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a Te eszközödön, ha
erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti
használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle sütiket használ.
A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.
A sütik kezeléséhez való hozzájárulásodat bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod.

Mire használjuk fel a sütiket?
Több különböző fajtájú süti létezik. Ezek közül számunkra a legfontosabb a weboldal
működéséhez szükséges sütik, amelyek biztosítják annak alapvető működését, lehetővé
teszik, hogy az oldal rendeltetésszerűen működjön. Ezek a sütik a weboldal betöltésekor
automatikusan elindulnak, amikor a weboldalt az érintett meglátogatja.
A fentieken túl külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében szintén helyezhetnek
el sütit, amellyel a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre
reklámtartalmakat jeleníthetnek meg.

Süti elnevezésesüti szolgáltatójasüti célja
woocommerce_cart_hash – a kosár tartalma
woocommerce_items_in_cart termékek mennyisége a kosárban
wp_woocommerce_session adatbázis cookie a fenti két sütihez
facebook

Adatkezelés jogalapja:
A honlapot meglátogató önkéntes kifejezett hozzájárulása. A látogató
megjelölheti, hogy kikapcsolja vagy bekapcsolja a fenti sütiket. Amennyiben azonban kikapcsolja a
sütiket, úgy a honlap tartalmát megismerheti, de vásárlást lebonyolítani nem tud.


A személyes adatok tárolásának időtartama:1 nap, vagyis 24 óra
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
Csak az adatkezelő egy személyben ismerheti meg.
Adat szolgáltatás elmaradásának következménye: Amennyiben azonban a sütiket nem
engedélyezed, úgy a honlap tartalmát megismerheted, szabadon böngészhetsz az áruk között is, de
vásárlást lebonyolítani nem fogsz tudni.

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Megrendelt termékek kiszállítása vevőnek

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:
FoxPost Zrt. A Szolgáltató adószáma: 25034644-2-10.

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. kezelt adatok köre: szállítási név és cím, telefonszám, email cím, megrendelt termékek, vevő
  megjegyzései a kiszállítással kapcsolatosan
 3. érintettek köre: Megrendelést feladó természetes személyek

Tárhely szolgáltatás a weboldalhoz

 1. Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: Bencsik György Gábor EV. Nyilvántartási szám:38025280
 2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 3. kezelt adatok köre: a webáruház működtetésével és a kapcsolatfelvétellel összefüggő
  valamennyi személyes adat tárolása
 4. érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Weboldal üzemeltetés

 1. Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: Csatlós Eszter Ev. Nyilvántartási szám: 53396246
 2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés,
  technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási
  feladatok)
 3. kezelt adatok köre: a weboldal működtetésével és a kapcsolatfelvétellel összefüggő
  valamennyi személyes adat, ideértve a sütiket is
 4. érintettek köre: A weboldalt használó, felkereső valamennyi érintett.

Könyvelési feladatok, számlázás

 1. Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: Apex-union Bt. adószáma: 28360049-3-42
 2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás
 3. kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím
 4. érintettek köre: A weboldalt használó, felkereső valamennyi érintett.
 5. adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A weboldal címe: taskarendero.hu